Prawo pracy jasno określa obowiązki szefa wobec pracowników i odwrotnie. Jednym z podstawowych zagadnień jest zapewnienie o bezpieczeństwo i higienę pracy.

Powinnością pracodawcy jest nie tylko dbanie o respektowanie wskazanych zasad. To też organizowanie prelekcji z tego tematu i sprawdzanie kwalifikacji pracowników. Część szkoleń powinny(a) byćpowtarzane(a) co pewien okres czasu.

Jakie zawody wymagają okresowych szkoleń BHP? Co jaki czas należy je przerabiać?

Szkolenia BHP, a różne gałęzie gospodarki

Każda osoba podejmująca zatrudnienie zobowiązana jest do posiadania wiedzy z zakresu BHP. Wiąże to wszystkich uczestników rynku pracy.

Przepisy BHP to zespół reguł definiujących ewentualne niebezpieczeństwa na danym stanowisku. Pokazują one również sposoby przeciwdziałania {wypadków(om)|niezbezpiecznych(ym) sytuacji(om). Poza tym wskazują jak należy się zachować w przypadku gdy niepożądana sytuacja ma miejsce.

Programy szkoleń przygotowuje pracodawca lub wskazana jednostka szkoląca. Robi się to na bazie obowiązującej(ą) ustawy(ę). Szkolenia bhp w Żninie dzielimy na ogólne i okresowe. Te drugie powinny być przeprowadzane cyklicznie i powinny być wieńczone testem sprawdzającym zrozumienie przekazanej wiedzy.

Co jaki czas prowadzi się zajęcia BHP?

O ile szkolenia ogólne są wystarczające dla pewnych stanowisk, tak inne wymagają cyklicznego rozszerzania posiadanej(ych) kompetencji. Szczególnie osoby na stanowiskach nadzorujących muszą być ciągle na bieżąco z wszelkimi zmianami.

Powinność odbywania regularnych szkoleń mają również pracownicy konstrukcyjni, inżynieryjno-techniczni czy administracyjno-biurowi. Odświeżania wiedzy z przedmiotu BHP wymagają wszystkie stanowiska, na których pojawiają się czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub też niebezpieczne.

Tego rodzaju kurs kończy się testem sprawdzającym opanowanie materiału szkoleniowego.

Przyjmuje się, że pierwsze ze szkoleń cyklicznych powinno być zorganizowanie w okresie 6 – 12 miesięcy od chwili zatrudnienia na określonym stanowisku.

Częstotliwość szkoleń zależna jest od rodzaju świadczonej pracy. Stanowiska pracujące przy zagrażających zdrowiu czynnikach zobowiązane są do częstszego odbywania szkoleń – raz do roku. Rzadziej szkoleni są pracownicy, którzy w mniej bezpośrednim stopniu są narażeni na szkodliwe warunki – w tej sytuacji szkolenia uzupełniajace przeprowadza się co 3-5 lat. Natomiast pracownicy biurowi, gdzie praca jest relatywnie bezpieczna proszeni są do uzupełniania swoich w temacie BHP co 6 lat.

Jak przygotowywane są szkolenia BHP?

Cykliczne kursy z zakresu BHP pozwalają na lepsze działanie firm. Znajomość obowiązujących przepisów chroni pracowników przed urazami.

Prawidłowo przeprowadzone szkolenie powinno bazować na realiach panujących w miejscu pracy. Organizuje się je w ramach pracy, a ich koszty ponosi podmiot zatrudniający.